Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ing. Karol Belan - Tachyon Technology pharm.

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel. č .: +421 2/58272 172-3 fax č .: +421 2/58272 170

1. OBECNÉ PODMÍNKY


1.1. Tyto Obchodní podmínky obchodní společnosti Ing. Karol Belan - Tachyon Technology pharm. se sídlem Vančurova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 11645431, DIČ: 1024657436, DIČ: SK1024657436 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Bratislavě, spisová značka 103-2954 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.tachyonsupplement.eu.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od predávajäceho je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávce zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se uzavírá podle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření Kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.tachyonsupplement.eu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Jakákoliv prezentace zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu www.tachyonsupplement.eu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

3.2. Objednávka kupujícího uskutečněna prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření Kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí okamžitě přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přitom toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření Kupní smlouvy.
 
3.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.6. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáváním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) v hotovosti na výdejnách prodávajícího;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
5.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující podle způsobu, který zvolil při objednávce zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.tachyonsupplement.eu.
 
5.2. Pokud je prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv chyb toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
6.1. Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb) má kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Informace o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu zaslána v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.
 
6.2. V případě odstoupení od smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s doručenkou zboží (například přepravou) a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím vysloveně nedohodne na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady . Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 
6.4. Kupující má nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho zřízení (ne vrácení). Tento nárok je však pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (iv případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.
 
6.5. Kupující bere na vědomí, že nelze od kupní smlouvy odstoupit:
a) od dodávky zboží, který byl upraven podle přání spotřebitele nebo jeho osobou
(Zakázková výroba);
b) od dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, ale také zboží, které bylo po dodání nenávratně smíchaný s jiným zbožím;
c) od dodávky zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vybral a z hygienických
důvodů jej nelze vrátit;
 
6.6. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů).

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
7.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné chyby a že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží takové vlastnosti, které si strany sjednaly a pokud chybí jakékoliv ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy uvedené výrobcem;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá;
c) zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvní vzorku nebo předlohy, jestliže byla jakost nebo provedení určené podle smluvní vzorku či předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, měřítku nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům podle právních předpisů.
 
7.2. Ustanovení uvedená v článku 6.1. těchto Obchodních podmínek se nepoužívají u zboží prodávaného za nižší cenu za chybu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo to plyne z povahy zboží.
 
7.3. Právo kupujícího z vadného plnění vyplývá z chyby, kterou má zboží již při převzetí kupujícím.
 
7.4. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) k odstranění chyby dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci;
b) k odstranění chyby opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

7.5. Kupující oznámí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení chyby bez zbytečného odkladu. Vybranou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Vančurova 1, 831 01 Bratislava.

7.7. Ve chvíli, kdy obdrží prodávající od kupujícího vadné zboží, použije se jeho právo z vadného plnění.

7.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamacie@tachyonsupplement.eu nebo prostřednictvím korespondenční adresy Vančurova 1, 831 01 Bratislava.

8. EVIDENCE TRŽEB

8.1. Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

8.2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Pokud požádá kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2018UPOZORNĚNÍ:
Všechny uvedené poznatky a zkušenosti jsou průběžně získavané a doplňované na základě celosvětových poznatků jednotlivců a skupin aplikujících výživové doplňky a postupy při rozvoji nových schopností na dosahování úspěchu a nové kvality zdraví. Jelikož každý člověk je individualitou, výsledek je u každého různy a není možné ho naší organizaci garantovat. Užívání výživových doplňků a uplatňováni poznatků je potřebné zladit s individuální diagnozou a podle potřeby konzultovat se svým lékařem. Uvedené přípravky jsou zařazené do kategorie doplňků stravy, nenahrazují léky nebo léčbu. Užívejte jenom přípravky, na které nejste alergický. Při nežádoucích příznacích přerušte užívání a konzultujte s našim odborným poradcem na tel. čísle +421 2/54 652 711. Rovněž uvítáme vaše pozoruhodné zkušenosti.