Obchodné podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Ing. Karol Beláň – Tachyon Technology pharm.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Ing. Karol Beláň – Tachyon Technology pharm. so sídlom Vančurova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 11645431, DIČ:1024657436, IČ DPH: SK1024657436 zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Krajskom Súde v Bratislave, spisová značka 103-2954 upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.tachyonsupplement.eu.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajäceho je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 
1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa uzatvára podľa individuálne dojednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie Kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.
 

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke www.tachyonsupplement.eu môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, alebo nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.tachyonsupplement.eu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pritom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

 
3.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu, alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.

 
3.5. Ceny tovaru a služieb (napríklad poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.
 
3.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.
 
3.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
b) v hotovosti na výdajniach predávajúceho;
c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
 
5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
 
5.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávke tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.tachyonsupplement.eu.
 
5.2. Ak je predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 
5.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 
6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
6.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Informácia o odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaná v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho.
 
6.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť  predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s návratkou tovaru (napríklad prepravou) a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 
6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim vyslovene nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.
 
6.4. Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho zriadení (nie vrátení). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšej varianty ponúkanej predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber nemožno považovať za takýto spôsob doručenia.
 
6.5. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť:
a) od dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou
(zákazková výroba);
b) od dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
c) od dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických
dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 
6.6. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 
7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
 
7.1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar také vlastnosti, ktoré si strany zjednali a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;
c) tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohy ,ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;
d) je tovar v odpovedajúcom množstve, mierke alebo akosti;
e) tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.
 
7.2. Ustanovenia uvedené v článku 6.1. týchto Obchodných podmienok sa nepoužívajú pri tovare predávaného za nižšiu cenu za chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to plynie z povahy tovaru.
 
7.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia vyplýva aj z chyby, ktorú má tovar už pri prevzatí kupujúcim.
 
7.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci;
b) na odstránenie chyby opravou veci;
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
d) na odstúpenie od zmluvy.

7.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby bez zbytočného odkladu. Vybranú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

7.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Vančurova 1, 831 01 Bratislava.

7.7. Vo chvíli, keď obdrží predávajúci od kupujúceho chybný tovar, uplatňuje sa jeho právo z chybného plnenia.

7.8. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamacie@tachyonsupplement.eu, alebo prostredníctvom korešpondenčnej adresy Vančurova 1, 831 01 Bratislava.

8. EVIDENCIA TRŽIEB

8.1. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

8.2. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností z Kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2018
UPOZORNENIE:
Všetky uvedené poznatky a skúsenosti sú priebežne získavané a doplňované na základe celosvetových poznatkov jednotlivcov a skupín aplikujúcich výživové doplnky a postupy pri rozvoji nových schopností na dosahovanie novej kvality zdravia. Keďže každý človek je individualitou, výsledok je u každého rôzny a nie je možné ho našou organizáciou garantovať. Užívanie výživových doplnkov a uplatňovanie poznatkov je potrebné zladiť s individuálnou diagnózou a podľa potreby konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom. Uvedené výrobky sú zaradené do kategórie výživových doplnkov, nenahrádzajú lieky ani liečbu. Užívajte len výrobky s obsahom látok, na ktoré nie ste alergický. Pri nežiadúcich príznakoch prerušte užívanie a konzultujte s našim odborným poradcom na tel. čísle 02/54 652 711.